Trường Cao đẳng Công nghiệp In

học phí

  • Hệ cao đẳng chính quy: 1.700.000đ/ tháng.
  • Hệ trung cấp chính quy: 1.600.000đ/ tháng.

1. 学院制度

静息态
培训领域 行业/职业代码 目标
1 印刷技术

学生选择学习以下强化模块:

- 制造印刷模具(胶印、Fl exo...)
- 胶印、Fl exo 印刷和凹印
- 加工出口表
- 加工包装、标签

6510802 75
2 应用信息学 6480206 90
3 商业管理 6310114 40
4 机械工程技术 6510201 40

2、中间系统

静息态
培训领域 行业/职业代码 目标
1 印刷技术 5510802 40
2 完成出版物的技术 5510803 40
3 电子出版技术 5510804 三十
4 印刷模具制造技术 5510801 20
5 维修印刷设备 5520138 20
6 中级信息技术 5480202 三十

3. 初级系统

静息态
培训领域 目标
1 印刷技术 50
2 柔印技术 三十
3 完成出版物的技术 40
4 电子出版 三十

相关导航

暂无评论

暂无评论...